שירותים

הקמת הפרויקט בשיטת ניהול הבנייה

הפרויקט מוקם ע"י מנהל הבניה באמצעות קבלן מוביל המבצע את עבודות השלד ו/או התשתיות. בגין שירותים הניתנים ע"י הקבלן המוביל לשאר קבלני המשנה, הקבלן המוביל מקבל אחוזים בודדים מהעבודות המתבצעות באמצעות קבלני משנה (המועסקים ישירות ע"י המזמין באמצעות מנהל הבניה והכוללות מערכות אלקטרו-מכאניות, מלאכות ועבודות הגמר, תשתית ופיתוח השטח).

הקבלן המוביל, קבלני המשנה והספקים נבחרים על ידי המזמין באמצעות חברת הניהול, על בסיס הצעות מחיר ובמשא ומתן, הכול על פי נוהלי המזמין ועל פי החלטותיו.

להלן רשימה סכמטית של קבלני משנה וספקים, סה"כ למעלה מ- 30 במספר, כולם כפופים למזמין באמצעות חברת הניהול ובאחריותה, כמנהל הפרויקט בשיטת ניהול הבניה.

שלב הייזום

 • תחקיר שמאי – כלכלי של הפרויקט.
 • סקר כדאיות להקמת הפרוייקט.
 • בדיקת החלופות למימון הפרוייקט.
 • הכנת מכרזים בין יזמים להקמת הפרויקט בהתאם לתקציב או בעסקת "קומבינציה" או בעסקת מימון אחרת.
 • השוואת הצעות מכרז בין יזמים.
 • ניתוח והמלצות למזמין בדבר העסקה הכדאית.
 • הכנת הפרק ההנדסי – כלכלי – שמאי לביצוע הפרויקט או להסכם ביצוע העסקה.

שלב קדם הבניה

 • תחקיר הנדסי – כלכלי של הפרוייקט.
 • טיפול בבדיקות שטח (קרקע, משק תת-קרקעי וכו') ומדידות.
 • הכנת פרוגראמה לתכנון, כולל מפרט טכני מנחה ותקציב יעד.
 • הכנת הסכמים עם כל צוות התכנון (אדריכל ויועצים).
 • ריכוז ותיאום צוות התכנון.
 • טיפול ואחריות להשגת היתרי בניה ורישיונות.
 • אומדנים כספיים מנחים ולוחות זמנים למעקב שוטף.
 • חלוקת עבודה אופטימאלית בין קבלנים, קבלני משנה וספקים, תוך חסכון אחוזי הקבלן הראשי.
 • הכנת המכרזים לביצוע, כולל מפרטים טכניים וכתבי כמויות.
 • ניתוח של תוצאות המכרזים והמלצות למזמין.
 • הכנת הסכמים עם קבלנים, קבלני משנה וספקים.

בקרה ממוחשבת

 • מעקב אחר תאום תכנון הפרוייקט.
 • מעקב אחר תהליכי ביצוע הפרוייקט.
 • לוח זמנים והחלטות (גנט ופרט).
 • כתבי כמויות.
 • מעקב אחר ערבויות קבלנים.
 • חשבונות חלקיים וסופיים של קבלנים וספקים.
 • דיווח תקציבי (בוצע – שוטף – חזוי).

מעקב פיננסי

 • ניהול תזרים הכספים.
 • ניתוחים כלכליים שוטפים.
 • חישובי ריבית ותשלומי החזר הלוואות הבניה והפיתוח.

שלב הבניה

 • פיקוח צמוד באתר.
 • בקרת איכות במקום ייצור חומרי הבניה.
 • תיאום הביצוע עם צוות התכנון, הקבלנים, קבלני המשנה והספקים.
 • ניתוח סטיות עלות ולוח זמנים ואמצעים לתיקונם.
 • הבטחת תקני בטיחות וביטחון.
 • עריכת דוחות קבלה ראשוניים.
 • עריכת דוחות קבלה / מסירה סופיים יחד עם צוות התכנון..

שלב האכלוס ו/או התפעול

 • טיפול בקבלת תעודות גמר.
 • עזרה באכלוס הפרויקט במועד האופטימאלי.
 • הרצת הפעלת הפרוייקט.

אחריות וביטוח מקצועי

אחריות מקצועית לכיסוי השירותים המקצועיים במסגרת ניהול הפרוייקט. ביטוח צוות העובדים וצד ג' בהתאם לדרישות החוק הישראלי