שירותים

מכלול השירותים

שלד ועבודות רטובות

 • עבודות עפר וביסוס.
 • עבודות שלד (בטון ובניה).
 • עבודות רטובות (טיח, ריצוף, חיפוי, קרמיקה, איטום).
 • עבודות אבן, שיש ופסיפס.
 • עבודות צביעה.

מערכות אלקטרו-מכניות

 • עבודות אינסטלציה סניטרית.
 • עבודות חשמל ותקשורת.
 • עבודות מיזוג ואוורור.
 • מטבחים.
 • קירור.
 • מעליות.
 • מתח נמוך (כריזה, גילוי עשן, בקרת מבנה).

מלאכות ועבודות גמר

 • מסגרות מקלטים, מסגרות בנין, נגרות בנין, אלומיניום, גבס, תקרות, שטחים, תאורה, ריהוט קבוע ונייד, הצטיידות וכו'.

תשתית ופיתוח השטח

 • עבודות תשתית (ניקוז, תיעול, ביוב, מים).
 • פיתוח שטח (גדרות, אספלטיים, תאורה, גינון, בריכות שחיה וכו').

ספקי חומרים

 • ספקי חומרים (בטון, מלט, אגרגטים, ברזל, טיט, ריצוף, קרמיקה, פסיפס, אבן, שיש, כלים סניטרים, מראות,גופים ואביזרי תאורה וכו').

מנהל הבניה – מפרט שירותים

מנהל הבניה אחראי לריכוז הטיפול ברשויות ובהיתר הבניה, לניהול מו"מ עם הרשויות בדבר אגרות בניה ותשתית, להשלמת הפרוגראמה לתכנון, לתאום התכנון, עריכת המפרטים הטכניים, כתבי הכמויות והמכרזים, ניהול המו"מ עם הקבלנים, הכנת המסמכים החוזיים לחתימת המזמין, הכנסת הקבלנים לעבודה בעיתוי האופטימלי, תאום הביצוע והפיקוח הצמוד על העבודות, בדיקת החשבונות והכנת פקודות התשלום, הניהול הפיננסי של הפרוייקט, עריכת לוחות זמנים ודוחות שוטפים – הכול במערכת אינטגרטיבית אשר תבטיח הקמת הפרויקט במועד היעד החוזי, בתקציב היעד שנקבע מראש ובאיכות הטובה ביותר.

הצוות של מנהל הבניה ו/או הפיתוח יהיה צוות קבוע וצמוד לפרויקט, ויכלול:

 • עמוס אונגר ו/או אחד העובדים הבכירים ינהלו ויתאמו את הפרויקט משלב הייזום, עד השלמתו.
 • המכרזים – מנהל הפרויקט כאמור לעיל, יחד עם מהנדס הביצוע, יכינו את כל (עשרות) המכרזים, ינתחו אותם ויגישו החומר להחלטת המזמין ולחתימת החוזים עם המבצעים.
 • שלב ניהול ותאום הביצוע – מהנדס הביצוע ומהנדס מערכות, ינהלו את ההקמה ויתאמו את הביצוע באתר. מהנדס המערכות האלקטרו-מכאניות יהיה מעורב בכל הקשור לתאום ופיקוח על הביצוע של המערכות.
 • החשבונות השוטפים והסופיים – חשב כמויות של החברה יערוך ויבדוק את החשבונות החודשיים וזאת במטרה להקל על מהנדסי האתר את מלאכת התאום והפיקוח. כל החשבונות של כל הקבלנים, קבלני המשנה והספקים ייקלטו במערכת הממוחשבת של משרדנו, הכול במתכונת אחידה שתסוכם עם המזמין.
 • דיווח שבועי ותקופתי – מידי שבוע, על פי מספר ישיבות התאום תכנון ו/או תאום ביצוע יצאו דו"חות לכל צוות התכנון והביצוע עם העתקים למזמין. מידי חודש ידווח למזמין על פעולות התכנון והביצוע, כולל מעקב תקציבי, תחזיות ביצוע ותשלומים, סטיות מלוחות זמנים ומתקציב ואמצעים להסדרתם.
 • שלב הקבלן, המסירה והאכלוס ו/או ההפעלה – עריכת דו"חות קבלה ראשוניים, כולל רשימת ליקויים לתיקון.
 • ביצוע התיקונים עפ"י דו"חות הקבלה הנ"ל.
 • עריכת דו"חות קבלה / מסירה סופיים יחד עם צוות התכנון.
 • ביצוע התיקונים עפ"י דו"חות המסירה הנ"ל.
 • עריכת תיקי תכניות העדות כולל מפרטים, פרוספקטים והוראות הפעלה.
 • עזרה למזמין בהקמת צוות האחזקה של הבניין ו/או לפרוייקט.
 • הרצת המערכות האלקטרו-מכאניות יחד עם צוות האחזקה.
 • מסירת הפרויקט כולל עזרה באכלוס וליווי הרצת הפרוייקט.